Acto Pharma

Yönetim Sistemleri Politikamız

ACTO Pharma tıbbi cihaz dezenfektanları, yara bakım ürünleri, biyosidal ürünler, tıbbi olmayan veterinerlik ürünleri, deterjanlar, gıda takviyeleri ve kozmetik ürünler alanında faaliyet gösteren kurumsal bir firmadır. Teknoloji, sürekli gelişim ve inovasyonun yanı sıra güvenilirlik, adalet ve sorumluluk gibi geleneksel değerler kurumsal politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu suretle ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 10002, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001 yönetim sistemleri, GMP ve 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği başta olmak üzere iş alanıyla ilgili olarak tabi olduğu tüm standart ve yasal düzenleme gereksinimlerini yerine getirmeyi uygunluğunun sürekliliğinin gözden geçirilmesini politikamızın temeli olarak beyan ederiz.

Politikamız kuruluş amaç ve bağlamına uygun bir şekilde yönetim sistemlerimiz ile ilgili aşağıdaki anahtar noktaları içerir ve bunlara yönelik vizyon oluşturur:

 1. Müşteri Memnuniyeti

Firmamızın başarısı ve varlığının devam etmesi müşterilerimize ve dolayısıyla onların hem ürünlerimizdeki memnuniyetine hem de bizimle olan iş ilişkilerindeki memnuniyetlerine bağlıdır. Müşterilerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını erkenden tespit edip bu ihtiyaçları güvenilir bir şekilde karşılamak ana hedeflerimizin başında gelmektedir.

 1. Liderlik becerileri

Yönetim sistemleri politikası; yöneticilerimizi teşvik etmek, kalite hedeflerimizin başarısı için sorumluluk almak, şirket ve süreç hedeflerimizi türetmek için kullanılmaktadır.

 1. Sürekli iyileştirme

Sürekli iyileştirmeyi; var olanı sorgulamak, hataları gidermek veya ortaya çıkmadan tespit etmek, iş alanımızda geleceğe yönelik çözümler geliştirmek için bir görev ve yükümlülük olarak görüyoruz.

 1. Büyüme

Bu sayede müşterilerimizin sorunlarını çözmek ve onların gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamak istiyoruz. Pazardaki değişimler, ulusal mevzuatların takibi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı bir fırsat olarak görüyoruz. Bu değişimlerin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile kârımızı ve kapasitemizi arttıracağının bilincindeyiz.

 1. Pazar paylarının korunması

Şirketimizin büyümesini, temsil ettiğimiz pazarlara hizmet ederek, yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler sunarak güvence altına almak istiyoruz.

 1. Kazanç

Amacımız, şirketimizin sürekli büyümesini finanse edecek, hedeflerimize ve diğer sorumluluklarımıza ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları sağlayacak düzeyde kâr elde etmektir. Bunu yaparken güvenilirlik, adalet ve sorumluluk gibi geleneksel değerlerden taviz vermemek her zaman önceliğimiz olacaktır.

 1. Sıfır hata felsefesi

Sorunlar, tespit edilen hatalar, yenilik ve gelişmemiz için fırsatlar sunar. Her çalışanımız, hataların tespitini, ayıklanmasını ve ortadan kaldırılmasını, önleme veya azaltma görevine sahiptir. Hataların tespitine kıyasla, herhangi bir hatanın oluşumunun önlenmesi birincil önceliğimizdir.

 1. Çalışan memnuniyeti

Tüm çalışanlarımızın nitelikleri, bilgi ve motivasyonu şirketimizin başarısı için temeli oluşturur. Bu nedenle çalışanlarımızı bilgilendirmek, onlara eğitim yoluyla gerekli bilgi ve becerileri sağlamak, en iyi çalışma ortamını sunmak başarımız açısından önemlidir.

 1. Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği

Kuruluşumuz aşağıdaki prensiplere göre hareket eder;

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlayarak, çevre kirlenmesinin, iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesi ilkesiyle çalışmak,

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için üzerimize düşen her türlü konuda görevlerimizi yerine getirmek,

Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,

Çevremizin doğanın ve ekolojik dengenin gözetilmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konusundaki yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara ve etik kurallara uygun bir yaklaşımı benimsemek,

Tehlikeleri ortadan kaldırmak, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltmak için çalışmak,

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konusunda çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışmak ve katılımlarını sağlamak,

 1. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz

ISO 22000:2018 GGYS’ ni yasal, mevzuat, müşteri ve kuruluş şartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir bir “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” kurmak ve uygulamak;

Uygulanabilir yasal, yönetmelik, gıda kodeksi ve standartlara uygun kaliteli ve hijyenik, temel beslenme ilkelerini sağlayan, düzenli, denetimli ve sağlıklı ürünler üreten bir kuruluş olmayı sürdürmek;

Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak doğal, sağlıklı, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve müşteriye sunulmasını sağlamak;

İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak;

Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak. Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek;

Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak;

Teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle işletme verimliliğini sürekli artırmak;

Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak;

GGYS uluslararası standartlara, çağın gerekliliklerine, teknolojik gelişmelere ve müşterilerin talep ve beklentilerine göre sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır;

Gıda Güvenliği Sistemimiz çerçevesinde, son teknoloji ile donatılmış tesisimizde uzman personelimiz tarafından; hammadde temininden başlayarak, hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktasında tehlike analizleri yapılır, gerekli yerlerde kritik kontrol noktaları belirlenip, bu noktalarda ortaya çıkabilecek herhangi bir problem henüz oluşmadan önlenir, sistemin sürdürülebilirliği ve uluslararası kalite standartlarına uygun, güvenilir gıdalar üretilmesi sağlanır.

 1. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz

Tanımlı kapsam dahilindeki bilgi varlıklarımızı tanımlar, bu varlıklar üzerindeki güvenlik risklerini analiz eder ve belirlenen riskleri kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak adına etkin bir bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımı oluştururuz.

Bilgi güvenliğini kurumsal bir sorumluluk olarak görürüz. Bu sebeple bilgi güvenliği risklerinin yönetimi ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için gerekli kaynakları ayırır, rolleri tanımlar, yetkileri belirler ve sorumluları atarız.

Çalışanlarının, üçüncü taraf ve paydaşlarının bilgi güvenliğine yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim aktiviteleri düzenleriz.

Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları ve sistemleri geliştirir ve sürdürürüz.

Bilgi Güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurar ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri alırız.

Güvenlik kontrol hedefleri belirler; sistemi düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştiririz.

Kuruluşumuzun, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın bilgilerinin güvenliği için ilgili tüm yasa ve sözleşmelerden kaynaklanan gereksinimlere ve iş etiğine uyumu, tüm yönetici ve çalışanlarımızın birincil sorumluluğu olarak kabul ederiz.

Tüm Acto Pharma çalışanlarının ve tedarikçilerinin Yönetim Sistemlerimizin politika, prosedür ve kontrollerine uyumu bir gereklilik olarak kabul edilmiştir.

Yönetim sistemleri hedeflerimizi belirleyerek ve gözden geçirerek, kendimizi sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye kararlıyız.

Her çalışanımız kendi çalışma alanında bu politikanın uygulanmasına yönelik sorumluluk taşır. Yönetim sistemleri politikamız herkese açıktır ve şirket tarafından görevlendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından iletilir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet MELİKOĞLU